فهرست

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر علی شبستانی منفرد             
                 
سمت :  معاون توسعه مدیریت و منابع 
 
  مدرک تحصیلی :  دکترای فیزیک پزشکی
               
 ایمیل :  dr.jahanian@yahoo.com
               تلفکس :  ۰۱۱۳۲۱۹۹۰۱۶
      
  تلفن داخلی :  ۱۲۲۰

         سوابق کاری :
                           - رئیس  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳
                           - معاون توسعه مدیریت و منابع(پشتیبانی) دانشگاه از سال ۱۳۸۳  تا ۱۳۸۸
                           - رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵
                           - رئیس بیمارستان شهید رجایی بابلسر از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

                          ی بابل

------------------------------------------------------------------------
شرح ماموریت و وظایف معاون توسعه مدیریت و منابع:

*  وظايف اجرايي:
- تدوين برنامه استراتژيك و راهبردی معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه
- سامان دهی منابع انسانی دانشگاه ازنظر كمی و كيفی بازعايت ضوابط ومقررات اداری
- نظارت و اجرای نقشه اصلاح نظام اداری
- نظارت برتدوين بودجه دانشگاه وابلاغ و توزيع بودجه و اعتبارات واحدهای دانشگاه
- نظارت برتفاهم نامه های بودجه ای و عملكرد بودجه ای واحدها
- برنامه ريزی جهت افزايش انضباطی مالی
- برنامه ريزی جهت افزايش درآمد ها وكاهش هزينه های مالی
- نظارت بر زنجيره تامين و تهيه كالا وخدمات و كاهش هزينه های غيرضروري
- نظارت بر توسعه ، تكميل و ارتقاي فضاهای بهداشتی ، درمانی ، آموزشی وپژوهشی دانشگاه
- توسعه و ترويج مفاهيم تحول دردانشگاه
- نظارت برساختار سازمانی ورعايت تشكيلات مصوب دانشگاه درواحدهای تابعه

* وظايف سرپرستي:
- نظارت بر برنامه ريزی تدوين و اجراي برنامه هاي مديريت های معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه
- نظارت وبرنامه ريزی وهماهنگی دربكارگيری منابع انسانی دانشگاه
- نظارت و برنامه ريزی و هماهنگی درواگذاری واحدها و خدمات به بخش خصوصی
- نظارت وبرنامه ريزی و هماهنگی درتوسعه منابع فيزيكی دانشگاه
- نظارت و برنامه ريزی و هماهنگی  درافزايش درآمدها و كاهش هزينه هاي دانشگاه

* وظايف مربوط به آموزش:
- نظارت بر برنامه ريزی پژوهشی و اجرايي برنامه های آموزشی، ارتقای دانش ومهارت كاركنان دانشگاه
- نظارت برتدوين برنامه های پژوهشی برای بررسي وضعيت منابع انسانی، مالی ، بودجه ای وتشكيلات دانشگاه
- نظارت براحصاء و بازمهندسی فرآیندهای دانشگاه
- بکارگیری فناوری های نوین در واحدهای تابعه دانشگاه