فهرست

بایگانی امور مالی

 

نام و نام خانوادگی :  محمد رضا بابلی
             
   سمت :  حسابدار 
 
   مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۴۶ 
    
    تلفن داخلی :  ۲۸۲

           آقای بابلی
- بایگانی اسناد امور مالی