فهرست

دبیرخانه

 

نام و نام خانوادگی :  سید حسین اشرفی
                 
سمت :   مسئول دبیرخانه
   
مدرک تحصیلی :   کارشناسی دبیری فرهنگ و معارف اسلامی
 
    تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۱۹۶۱۰۹
      
  تلفن داخلی :   ۲۴۳

آقای اشرفی
- نظارت کلی بر دریافت، ثبت، تفکیک و ردیابی و ضبط مکاتبات و مراسلات ستاد
- ثبت نامه های وارده و صادره 
- نظارت بر صدور و توزیع کلیه مراسلات درون سازمانی و برون سامانی اعم از شهری و بین شهری
- نظارت کامل بر کلیه دسترسی های مدیریتی سیستم اتوماسیون اداری دبیرخانه
- دریافت نامه ها، بخشنامه ها، و دستورالعمل های رسیده و انعکاس آنها به واحدهای تابعه
- تقسیم کار بین کارکنان دبیرخانه و مراقبت و نظارت بر حسن انجام وظایف آنان

 

نام و نام خانوادگی :  صمد ذبیح زاده                        
               
 سمت :   متصدی امور دفتری
   
مدرک تحصیلی :   دیپلم
 
    تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۱۹۶۱۰۹
      
  تلفن داخلی :   ۲۴۳

آقای ذبیح زاده
- ثبت نامه های وارده، صادره و در حال انتظار

- ارجاع نامه برای واحدها
- ارسال و دریافت نامه های وزارتخانه و دانشگاه های سراسر کشور و ثبت آنها

- ارسال و دریافت نامه پستی و ارسال برای کلیه واحدهای دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی :  فریده روحی خطیر                        
               
 سمت :   متصدی امور دفتری
   
مدرک تحصیلی :   دیپلم
 
    تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۱۹۶۱۰۹
      
  تلفن داخلی :   ۲۴۳

خانم روحی
-ثبت نامه های وارده و صادره

- ارسال و دریافت نامه های وزارتخانه و دانشگاه های سراسر کشور
- پاسخگویی به ارباب و رجوع 

 

نام و نام خانوادگی :  مریم طهوری                        
               
 سمت :   تایپیست
   
مدرک تحصیلی :   کاردانی کامپیوتر
 
    تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۱۹۶۱۰۹
      
  تلفن داخلی :   ۲۴۳

خانم طهوری

- تایپ نامه ها، صورتجلسات و قراردادها
- ثبت نامه های ارسالی، دریافتی و در انتظار

 

نام و نام خانوادگی :  یاسر سلیمانی                  
               
 سمت :   نامه رسان
   
مدرک تحصیلی :   کاردانی حسابداری
 
    تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۱۹۶۱۰۹
      
  تلفن داخلی :   ۲۴۳

آقای سلیمانی
- دریافت و ثبت نامه های پستی

- ارسال نامه های اداری به واحد ها و مراکز تابعه