فهرست

امور رفاه و ورزش کارکنان

 

نام و نام خانوادگی :  سعید عالمیان 
   
             سمت :  کارشناس مسئول رفاه کارکنان
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۱۱ 
         تلفن داخلی :  ۱۰۴۹

آقای عالمیان
- اخذ سهمیه وام جهت تخصیص به کارکنان واجد شرایط

- تائید گواهی کسر اقساط و اشتغال به کار کارکنان
- عقد قرارداد با هتل مشهد و فروشگاه های مبلمان و فرش
- نظارت بر اجرای صحیح تخصیص وام ها و تقسیم بندی هتل مشهد
- عقد قرارداد با اداره بیمه واجد شرایط جهت بیمه تکمیلی کارکنان
- نظارت بر اجرای صحیح زمان بندی مسابقات و برگذاری مسابقات ورزشی کارکنان

 

 

نام و نام خانوادگی :  هوشنگ علیزاده
   
             سمت :  کارشناس رفاه کارکنان
   
مدرک تحصیلی :  کاردانی حسابداری
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۱۱  
         تلفن داخلی :  ۱۰۴۹

آقای علیزاده
- معرفی کارکنان جهت استفاده از هتل مشهد

- معرفی و پیگیری بیمه تکمیلی کارکنان
- هماهنگی جهت استفاده کارکنان از بلیط استخر
- معرفی کارکنان جهت خرید از فروشگاه های طرف قرارداد دانشگاه
- نظارت بر اجرای مسابقات ورزشی کارکنان
- نظارت بر زمان بندی مسابقات ورزشی کارکنان

 

 

نام و نام خانوادگی :  فاطمه معتمدزاده بابلی
   
             سمت :  کارشناس رفاه کارکنان
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۱۱  
         تلفن داخلی :  ۱۰۴۹

- معرفی کارکنان جهت دریافت وام

- صدور گواهی کسر اقساط و اشتغال
- هماهنگی جهت استفاده کارکنان از بلیط استخر
- معرفی کارکنان جهت خرید از فروشگاه های طرف قرارداد دانشگاه
 

 

نام و نام خانوادگی : مهدی شکری
   
             سمت : کارشناس سامانه و پرتالهای رفاهی،
                            ورزشی و قراردادها          
 
   
مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت
       تلفن مستقیم : ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۱۱ 
         تلفن داخلی : ۱۰۴۹

 
- پشتیبانی از سامانه های رفاهی و قراردادهای دانشگاه