فهرست

بایگانی ستاد دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی :  یوسف رضا برزگر
               
 سمت :  مسئول بایگانی
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی الهیات و معارف اسلامی
       
تلفن مستقیم :  ۶-۰۱۱۳۲۱۹۹۵۹۲
         تلفن داخلی :  ۱۰۵۱

- هماهنگی و نظارت بر عملکرد همکاران بایگانی
- تفکیک کلیه نامه ها و درج شماره بر روی نامه های اداری، پرسنلی، احکام و ارزشیابی
- ارسال نامه ها و پرونده های کارکنان
- تشکیل پرونده ویژه طرحی ها، استخدامی ها، بازنشستگان و راکدها
- پاسخگویی به ارباب رجوع و مسئولین

 

نام و نام خانوادگی :  مهدی وهاب زاده
               
 سمت :   بایگان
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی روابط عمومی
       
تلفن مستقیم :  ۶-۰۱۱۳۲۱۹۹۵۹۲
         تلفن داخلی :  ۱۰۵۱

 
- بایگانی نامه های اداری
- ثبت شماره بر روی مرخصی ها و اوراق اعلام وضعیت مرخصی های پایان سال کارکنان
- بایگانی نامه های پرسنلی شامل: مرکز بهداشت، واگذاری، راکد، مرخصی ها، ماموریت ها و درخواست کارها
- تحویل پرونده ها به کارشناسان محترم حوزه معاونت توسعه

 

نام و نام خانوادگی :  محمد رضا خداکرمی
               
 سمت :   بایگان
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ادبیات فارسی
       
تلفن مستقیم :  ۶-۰۱۱۳۲۱۹۹۵۹۲
         تلفن داخلی :  ۱۰۵۱

- بایگانی کلیه نامه ها، احکام و ارزشیابی کارکنان
- تحویل پرونده های درخواستی کارشناسان محترم حوزه معاونت توسعه و استرداد آن 
- پاسخگویی به ارباب رجوع

 

نام و نام خانوادگی :  هادی کاظم نسب
               
 سمت :   بایگان بازنشستگی
   
مدرک تحصیلی :   دیپلم
       
تلفن مستقیم :  ۶-۰۱۱۳۲۱۹۹۵۹۲
         تلفن داخلی :  ۱۰۵۱

 
- بایگانی کلیه نامه های بازنشستگان دانشگاه
- ثبت شماره بر روی کلیه نامه ها و احکام بازنشستگان
- تحویل پرونده به کارشناسان اداره بازنشستگی و مالی و استرداد آنها
- تشکیل پرونده جاری و مادر برای بازنشستگان