فهرست

ارزشیابی کارکنان

 

نام و نام خانوادگی :  سیده سکینه میرتبار
                 سمت :  کارشناس ارزشیابی دانشگاه
    مدرک تحصیلی :   کارشناسی مدیریت بازرگانی
                  تلفن :   ۰۱۱۳۲۲۰۰۴۶۲
         تلفن داخلی :  ۲۲۰

  
- اجرای دستورالعمل ارزشیابی مدیران و کارکنان در کل واحدهای دانشگاه
- صدور بخشنامه داخلی به کلیه واحدهای دانشگاه
- پشتیبانی سامانه ارزشیابی مدیران و کارکنان
- صدور برنامه زمانبندی در اجرای ارزشیابی سالیانه 
- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ارزشیابی کارکنان