فهرست

ارزشیابی کارکنان

 

نام و نام خانوادگی :  نجیبه طاهری لداری
                 سمت :  کارشناس ارزشیابی دانشگاه
    مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
                  تلفن :  ۶-۰۱۱۳۲۱۹۹۵۹۲
         تلفن داخلی :  ۲۴۰

 
- اجرای دستورالعمل ارزشیابی مدیران و کارکنان در کل واحدهای دانشگاه
- صدور بخشنامه داخلی به کلیه واحدهای دانشگاه
- پشتیبانی سامانه ارزشیابی مدیران و کارکنان
- صدور برنامه زمانبندی در اجرای ارزشیابی سالیانه 
- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ارزشیابی کارکنان