فهرست

بازنشستگی

 

 

نام و نام خانوادگی :  مهدی صادقی آردی                 
         
       سمت :  مسئول کارگزینی بازنشستگی دانشگاه
 
   مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  
 
     تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۸۹ 
      
  تلفن داخلی :   ۳۰۰

 
- بررسی سوابق خدمت، محاسبه و برقراری حقوق بازنشستگان و حقوق وظیفه وراث
- مکاتبه با صندوق های بیمه ای (سازمان تامین اجتماعی-نیروهای مسلح) بابت نقل و انتقال کسور بازنشستگی
- برقراری، اصلاح و قطع کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان
- محاسبه کسور بازنشستگی سوابق خدمت غیررسمی(طرح نیروی انسانی، نظام، دستیاری و...)
- صدور معرفی نامه و گواهی کسر اقساط جهت دریافت تسهیلات
- صدور مجوزهای پرداخت کمک هزینه ازدواج، فوت، غرامت بیمه عمر، پاداش، ذخیره مرخصی و هزینه سفر
- صدور احکام ترمیم حقوق سالیانه بازنشستگان
- مکاتبه با بیمه خدمات درمانی در خصوص برقراری و اصلاح بیمه درمانی

 

نام و نام خانوادگی :  محسن فقیه             
         
       سمت :  کارگزین بازنشستگی
 
   مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد شیمی
 
     تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۸۹  
      
  تلفن داخلی :   ۳۰۰

- بررسی سوابق خدمت، محاسبه و برقراری حقوق بازنشستگان و حقوق وظیفه وراث
- مکاتبه با صندوق های بیمه ای (سازمان تامین اجتماعی-نیروهای مسلح) بابت نقل و انتقال کسور بازنشستگی
- برقراری، اصلاح و قطع کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان
- محاسبه کسور بازنشستگی سوابق خدمت غیررسمی(طرح نیروی انسانی، نظام، دستیاری و...)
- صدور معرفی نامه و گواهی کسر اقساط جهت دریافت تسهیلات
- صدور مجوزهای پرداخت کمک هزینه ازدواج، فوت، غرامت بیمه عمر، پاداش، ذخیره مرخصی و هزینه سفر
- صدور احکام ترمیم حقوق سالیانه بازنشستگان
- مکاتبه با بیمه خدمات درمانی در خصوص برقراری و اصلاح بیمه درمانی

 

ننام و نام خانوادگی :  سهیلا حسن پور آهنگری                
         
       سمت :  کارگزین بازنشستگی
 
   مدرک تحصیلی :  کارشناسی مدیریت بازرگانی  
 
     تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۸۹ 
      
  تلفن داخلی :   ۳۰۰

- بررسی سوابق خدمت، محاسبه و برقراری حقوق بازنشستگان و حقوق وظیفه وراث
- مکاتبه با صندوق های بیمه ای (سازمان تامین اجتماعی-نیروهای مسلح) بابت نقل و انتقال کسور بازنشستگی
- برقراری، اصلاح و قطع کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان
- محاسبه کسور بازنشستگی سوابق خدمت غیررسمی(طرح نیروی انسانی، نظام، دستیاری و...)
- صدور معرفی نامه و گواهی کسر اقساط جهت دریافت تسهیلات
- صدور مجوزهای پرداخت کمک هزینه ازدواج، فوت، غرامت بیمه عمر، پاداش، ذخیره مرخصی و هزینه سفر
- صدور احکام ترمیم حقوق سالیانه بازنشستگان
- مکاتبه با بیمه خدمات درمانی در خصوص برقراری و اصلاح بیمه درمانی

 

نام و نام خانوادگی :  صدیقه مهدی پور مازندرانی             
         
       سمت :  کارگزین بازنشستگی
 
   مدرک تحصیلی :   کاردانی امور اداری
 
     تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۸۹ 
      
  تلفن داخلی :   ۳۰۰

- بررسی سوابق خدمت، محاسبه و برقراری حقوق بازنشستگان و حقوق وظیفه وراث
- مکاتبه با صندوق های بیمه ای (سازمان تامین اجتماعی-نیروهای مسلح) بابت نقل و انتقال کسور بازنشستگی
- برقراری، اصلاح و قطع کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان
- محاسبه کسور بازنشستگی سوابق خدمت غیررسمی(طرح نیروی انسانی، نظام، دستیاری و...)
- صدور معرفی نامه و گواهی کسر اقساط جهت دریافت تسهیلات
- صدور مجوزهای پرداخت کمک هزینه ازدواج، فوت، غرامت بیمه عمر، پاداش، ذخیره مرخصی و هزینه سفر
- صدور احکام ترمیم حقوق سالیانه بازنشستگان
- مکاتبه با بیمه خدمات درمانی در خصوص برقراری و اصلاح بیمه درمانی