فهرست

کارگزینی

 

نام و نام خانوادگی :  باقر احمدی
         
       سمت :  مسئول کارگزینی
  
  مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  
      
 تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۸۴ 
        
تلفن داخلی :  ۱۱۱۱

آقای احمدی
- نظارت بر اجرای امورات کارگزین های ستاد
- ارجاع کارهای اداری به کارگزینان ستاد
- انجام امور فرآیند بکارگیری و تمدید قرارداد ۸۹ روزه
- نظارت بر امور اداری مبنی بر پیمانی، رسمی، آزمایشی و قطعی کارکنان
-- انجام امور مربوط به طرح (صدور معافیت و شروع و پایان طرح)
- پاسخگویی به ارباب رجوع و نامه های ارجاعی
- مکاتبات نقل و انتقالات و ...

 

نام و نام خانوادگی :  علی حسین تبار
         
       سمت :  رئیس امور عمومی
  
  مدرک تحصیلی :   کارشناسی مدیریت بازرگانی 
      
 تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۸۴  
        
تلفن داخلی :   ۱۱۱۱

آقای حسین تبار
- صدور احکام کارگزینی کارکنان رسمی، پیمانی و طرحی
- تهیه و ارسال بخشنامه ها و دستورالعمل ها به واحدهای تابعه
- بررسی احکام کارگزینی مراکز تابعه
- تطبیق امورات اداری ستاد و واحدهای تابعه در چارچوب قوانین
- تهیه و تکمیل نمونه فرم ۵۰۲ کارکنان
- صدور گواهی اشتغال به کار کارکنان به سفارت کشورها
- مشاوره به مسئولین امور اداری، کارگزینی و مالی واحدهای تابعه دانشگاه
- تهیه و تنظیم نامه های مربوط به مصوبات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی :  علی وهاب زاده 
         
       سمت :  مسئول کارگزینی هیات علمی
  
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 
      
 تلفن مستقیم : ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۸۴  
        
تلفن داخلی :  ۱۱۱۱

آقای وهاب زاده
- کارشناس مسئول دفتر هیات تخلفات اعضای هیات علمی
- پیگیری صورتجلسات هیات رئیسه و شورای مدیران
- انجام مکاتبات حقوقی و کارگزینی

 

 

نام و نام خانوادگی :  ربابه فاضل نژاد
         
       سمت :  کارگزین
  
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 
      
 تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۸۴   
        
تلفن داخلی :  ۱۱۱۱

 
- صدور احکام کارگزینی کارکنان و انجام فرآیند مربوط به تعیین حقوق و دستمزد کارکنان قراردادی
- انجام فرآیند تعیین حقوق و دستمزد مبتنی بر قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
- بررسی و اقدام کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان قراردادی
- کلیه فرآیندهای مربوط به ماموریت آموزشی کارکنان
- کلیه مکاتبات اداری مربوط به کارکنان با دستگاه های اجرایی کشور

 

نام و نام خانوادگی :  موسی فتح اله زاده
         
       سمت :  کارگزین
  
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
      
 تلفن مستقیم : ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۸۴ 
        
تلفن داخلی :  ۱۱۱۱

 
- انجام مکاتبات در خصوص صدور و لغو ماموریت آموزشی 
- مکاتبات تمدید ماموریت های ورودی، خروجی و انصراف از ماموریت
- مکاتبات اداری در خصوص سختی کار، حق اشعه و ...
- پیگیری و انجام مکاتبات در خصوص تبدیل وضعیت کلیه پرسنل دانشگاه و واحدهای تابعه

 

نام و نام خانوادگی :  سیده معصومه آقایی
                 سمت :  کارگزین
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی مدیریت بازرگانی
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۴۷۳۱
         تلفن داخلی :  ۱۰۷۵

- انجام امور مربوط به ماموریت کارکنان قراردادی اعم از بررسی و پیگیری، تنظیم خط سیر و ارسال به امور مالی
- انجام امور مربوط به ذخیره مرخصی و پاداش پایان خدمت(سنوات) کارکنان قراداد مشاغل کارگری
- انجام امور مربوط به دستوالعمل شماره پانزده (هزینه لباس)
- انجام امور مربوط به کارکنان رسمی و قراردادی ستادی، فرایند دریافت فرم 502 و بررسی سوابق خدمت، 

  جمع آوری مدارک و مستندات لازم جهت بازنشستگی
- انجام امور مربوط به بررسی کنترل تایمکس کارکنان قراردادی
- انجام امور به برگزاری کلاسهای آموزش ضمن خدمت(حجاب و عفاف) هماهنگی با ستاد و واحدهای تابعه و 
  برگزاری کلاسهای مربوطه، اعطای گواهینامه و درج در سامانه آموزش ضمن خدمت
- انجام امور مربوط به جوانی جمعیت و اجرای مصوبات و آیین نامه های مربوطه

نام و نام خانوادگی :  آذر بابائی
         
       سمت :  کارگزین
  
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
      
 تلفن مستقیم : ۰۱۱۳۲۱۹۴۷۳۱ 
        
تلفن داخلی :  ۱۰۷۵

 
- انجام استعلام تاییدیه مدرک تحصیلی کارکنان ستادی و واحدها
- تنظیم نامه و لیست خط سیر ماموریت (همکاران رسمی و پیمانی) در هر ماه
- تنظیم نامه و لیست حق الزحمه پس از بررسی، جهت دریافت هزینه محرومیت از مطب
- انجام کارهای مرتبط با امور استخدامی کارکنان و ایثارگران

- انجام نامه های اشتغال به کار پرسنل و تاییدیه تحصیلی کارکنان طرحی