فهرست

رئیس نیروی انسانی

 

نام و نام خانوادگی :  مهدی ابراهیم زاده پیر 
             
   سمت :  رئیس نیروی انسانی
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 
  
    تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۱۹۹۱۰۸
      
  تلفن داخلی  ۱۰۵۷

 

   آقای ابراهیم زاده 

------------------------------------------------------------------------------------------

شرح ماموریت و وظایف رئیس نیروی انسانی:

- پیگیری و نظارت بر انجام امور پرسنلی دانشگاه اعم از صدور بخشنامه ها و آیین نامه ها، صدور احکام، نامه های مربوط به اجرای مصوبات کمیته های اجرایی، نقل و انتقالات و ...
- کنترل ورود و خروج پرسنل، نحوه ارسال نامه های اداری، انجام فرآیند استخدام و بکارگیری نیروهای مورد نیاز دانشگاه شامل برگزاری آزمون، ثبت نام،بررسی پرونده ها و اعلام نتایج و ...
- پیگیری و نظارت بر امورات کارگزینی و بازنشستگی پرسنل دانشگاه،
- انجام امور مربوط به کمیسیون ماده ۲۰ (حق اشعه) از دریافت درخواست ها، برگزاری و هماهنگی جلسه کمیسیون، تنظیم صورتجلسه و ابلاغ به واحدهای ذینفع
- انجام امور مربوط به مسئولیت رابط کارگروه اشتغال شهرستان در دانشگاه، ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه های استانی و کشوری و ایجاد و پیگیری اشتغال
- انجام امور مربوط به مسئولیت دبیر کمیته ثبت ایده ها و پیشنهادات و تجارب دانشگاه از قبیل دریافت پیشنهادات و تجارب ارائه شده ، ارسال به واحدهای تابعه و هماهنگی برگزاری جلسات کمیته مذکور و اعلام نتایج داوری ها
- انجام امور مربوط به دبیرکمیته ماده 6 دانشگاه(تایید احکام رسمی قطعی پرسنل) بررسی مدارک، تنظیم صورتجلسه و تایید احکام رای قطعی و ارسال آن به واحدهای ذینفع
- تنظیم و تدوین برنامه عملیاتی مربوط به اداره امور پرسنلی دانشگاه و پیگیری برنامه های واحدهای زیرمجموعه
- کنترل نامه های ارسالی از ستاد به واحدها از نظر انطباق با بخشنامه ها، مقررات، آیین نامه مکاتبات اداری و ...