فهرست

گروه کارشناسان بودجه و پایش عملکرد

 

نام و نام خانوادگی :  سید جعفر موسوی روشن
                
 سمت :   کارشناس بودجه (ردیفهای متمرکز)
  
  مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
   
  تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۱۹۰۴۶۰
      
  تلفن داخلی :   ۱۲۱۷

آقای موسوی روشن
- نگهداری حساب اعتبارات ردیف های ابلاغی 

- بررسی اعتبارات درخواستی واحدها 
- صدور تخصیص اعتبارات مرتبط و پایش عملکرد در نحوه مصرف آنها
- دریافت نامه، ابلاغیه ها، موافقت نامه ها و...از سامانه های مرتبط
- مشارکت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه
- مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی، موافقت نامه ها و تفاهم نامه ها
تهیه و تدوین گزارشات بودجه‌ای و هماهنگی با امور مالی برای تنظیم صورت های مالی و حسابرسی

 

نام و نام خانوادگی : سیروس رجبی
                
 سمت :  کارشناس بودجه 
  
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزشی
   
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۴۶۰
      
  تلفن داخلی :  ۱۲۱۷

 

- پیگیری مصوبات؛ شورای مدیران و هیات رئیسه دانشگاه
- همکاری در خصوص تهیه وتنظیم برنامه و بودجه پیشنهادی سالانه  بودجه و شاخص های ارزیابی(هیات امنایی)
- تنظیم فرم نیاز سنجی آموزشی کارکنان بودجه 
- تهیه گزارش وضعیت درآمد و هزینه ها و پایش عملکرد وضعیت مالی واحدها 
- حضور در جلسات اقتصاد مقاومتی به عنوان نماینده و تهیه عملکرد دانشگاه در حوزه های مختلف در راستای اقتصاد مقاومتی
- همکاری با ستاد راهبردی درآمدو تامین مالی دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر سیما عطاریان
                
 سمت :  کارشناس بودجه هزینه ای
  
  مدرک تحصیلی :   دکترای حرفه ای - MPH
   
  تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۲۰۰۴۷۱
      
  تلفن داخلی :  ۱۰۳۱

دکتر عطاریان
- تکمیل فرمهای تنظیم بودجه (اعم از تفضیلی، پیشنهادی، اصلاحیه و ..)
- نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالیان قبل
- برگزاری کمیته تخصیص دانشگاه
- بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و تخصیص اعتبارات به واحدهای زیر مجموعه دانشگاه
- برآورد هزینه فعالیت ها و برنامه ها
- تهیه برنامه عملیاتی و استراتژیک مدیریت بودجه
- پایش ونظارت براجرای ضوابط بودجه ای و بررسی عملکرد اعتباری واحدها
- مدیریت اجرایی مجله توسعه مدیریت و منابع سلامت دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی :  زهرا منعمی
                
 سمت :  کارشناس بودجه درآمد اختصاصی
  
  مدرک تحصیلی :  کارشناسی حسابداری
   
  تلفن مستقیم :   ۰۱۱۳۲۲۰۰۴۷۱
      
  تلفن داخلی :  ۱۰۳۱

خانم منعمی

- بررسی نیازهای اعتباری اعلامی از واحدهای تابعه
- همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط

- مشارکت در تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت بودجه، هزینه های انجام یافته و اعتبارات مصرف شده

- پیش بینی و برآورد درآمد اختصاصی

- تخصیص اعتبارات و ابلاغ به مدیریت مالی

- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه بر اساس سیاست ها و ضوابط بودجه کل کشور و پیشنهادات واحدهای تابعه دانشگاه

- تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی(اصلاحیه، مصوب) جهت طرح و تصویب در جلسه هیات امنا دانشگاه

- نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالیان قبل