فهرست

اداره دفترداری و درآمد و اموال

 

نام و نام خانوادگی :  خدیجه نوذری
               
 سمت :  حسابدار 
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی دبیری فرهنگ و معارف اسلامی
   
   تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۴۶ 
      
  تلفن داخلی :  ۲۸۲

- ثبت دفاتر بانک و اعتبارات ابلاغی طبق حواله ها

- کنترل اعتبارات تملک دارایی و حساب اعتبارات ابلاغی
- دایره صدور چک اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای
- صدور اسناد تملک دارایی سرمایه ای

- حساب سپرده دریافتی و پرداختی و تضمینات تملک و طرحهای عمرانی

 

نام و نام خانوادگی :  حسن رضانیاء 
               
 سمت :  مسئول تشخیص و صدور برگه های محاسباتی
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی مدیریت بازرگانی
   
   تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۷۳۵۶
      
  تلفن داخلی :  ۳۳۲

- تهیه صورتحساب اموال رسیده و اموال فرستاده

- صدور پروانه خروج اموال
- تحویل و تحول اموالی های افراد
- پیگیری اموال و غیر منقول دانشگاه
- لیست برداری اموالی های اسقاطی واحدها و معاونت ها برای فروش
- پیگیری و بازدید از اموال ستاد واحدهای تابعه 
- صدور برچسب اموال به هر یک از وسایل اموالی خریداری شده بر حسب طبقات
- تنظیم فرم ۱۶ اموال اتاق ها

 

نام و نام خانوادگی :  علی اکبر ابراهیم زاده
               
 سمت :  کارشناس اموال
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
   
   تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۷۳۵۶ 
      
  تلفن داخلی :   ۳۳۲

- ثبت فرم شماره ۱۶و نصب فرم شماره ۱۶ در اتاق ها
- ثبت حواله و سندهای کارپردازها و صدور شماره اموال

- ثبت لیست  وسایل اسقاطی 

 

 

نام و نام خانوادگی :  حسن کاوه 
               
 سمت :  کارشناس اموال
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی حسابداری
   
   تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۷۳۵۶ 
      
  تلفن داخلی :   ۳۳۲

- تهیه فرم ۱۶ و کنترل اموال در کلیه بخشهای دانشگاه

- تهیه اسناد دریافتی(بابت خرید اموال) و ثبت آن در دفاتر مربوطه و حسابداری تعهدی
- دریافت حواله پس از پلاک گذاری و برچسب در پرونده های جداگانه اشخاص در بایگانی مربوط
- دریافت اموال اسقاطی و غیر قابل استفاده و خارج نمودن آنها از لیست و پرونده و سیستم حسابداری اموال

 

نام و نام خانوادگی :  سید جعفر نجفی پور
               
 سمت :  کارشناس اموال
   
مدرک تحصیلی :  دیپلم
   
   تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۷۳۵۶ 
      
  تلفن داخلی :   ۳۳۲

- بایگانی قبوض انبار و ثبت دفتر
- انجام تحویل و تحول اموال و حذف اموال اسقاطی از دفتر
- تهیه آمار اموال و تکمیل فرم ۱۶
- نصب برچسب اموال