فهرست

اداره رسیدگی و اعتبارات

 

نام و نام خانوادگی :  معصومه یدالهی کبریا
           
     سمت :  رئیس اداره رسیدگی و اعتبارات
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  
     
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۷۵ 
    
    تلفن داخلی :  ۱۱۰۳

 
- پیگیری جهت مغایرت های بانکی و تهیه گزارشات مربوطه  

- پیگیری دریافت اسناد و مدارک به جهت استهلاک تنخواه ها
- رسیدگی به کلیه صورت وضعیت های قرارداد های تملک دارایی دانشگاه
- رسیدگی به کلیه اسناد هزینه پرسنلی( حقوق، ماموریت، اضافه کار، کارانه، حق التدریس )
- رسیدگی به کلیه اسناد هزینه کارپردازی ستاد و واحدهای تابعه
- کنترل نهایی کلیه اسناد که توسط کارشناسان رسیدگی واخواهی شده 
- مطابقت دادن با کلیه بخشنامه های سراسری و داخلی و مصوبات جهت امور رسیدگی
- آموزش رویه های جدید و بخشنامه ها به همکاران 

 

نام و نام خانوادگی :  ابوالفضل هدایت پور
           
     سمت :  حسابدار رسیدگی
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی حسابداری  
     
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۷۵
    
    تلفن داخلی :  ۱۱۰۳

 
- رسیدگی اسناد مالی واحدهای تابعه
- تهیه صورت مغایرت بانکی حسابهای ستادی (جهت بررسی اختلاف بین حساب ستاد و حساب بانک ها)

 

 

نام و نام خانوادگی :  بتول سالاریان
           
     سمت :  کارشناس رسیدگی اسناد مالی
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی حسابداری  
     
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۷۵ 
    
    تلفن داخلی :  ۱۱۰۳

خانم سالاریان
- رسیدگی به اسناد پرسنلی( اضافه کار، کارانه، پول غذا) و کارپردازی 

-  بررسی اسناد و پیگیری مشکلات واحدهای تابعه
- ثبت اسناد مالی و کارپردازی کلیه واحدهای تابعه و اعلام تنخواه های گرفته شده به واحدها
 

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس یاسمن باقریان
           
     سمت :  کارشناس رایانه
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی کامپیوتر  
     
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۷۵
    
    تلفن داخلی :  ۱۱۰۳

- تجمیع کارانه پزشکان بیمارستانها

- تشکیل اطلاعات اموال در سامانه سادا
- بروز رسانی سیستم حسابداری تعهدی
- ثبت مطالبات و بدهی ها در سامانه مربوطه
- قرار دادن فیش حقوقی و سایر مزایا در سایت
- رفع اشکال سیستم های کامپیوتری امور مالی ستاد
- تجمیع حقوق خزانه ای و رفع نقص و ارسال آن به خزانه تهران
- آموزش و رفع اشکال همکاران شاغل در قسمت حقوق و دستمزد
- دریافت، رفع نقص و ارسال فایل خدمات درمانی و تامین اجتماعی به سازمانهای مربوطه

- دریافت، رفع نقص و ارسال فایل بازنشستگی شاغلین ازطریق سیستم جامع شاغلین به سازمان مربوطه 

 

نام و نام خانوادگی :  سیده زهرا اکرامی
           
     سمت :  حسابدار مسئول
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی حسابداری
     
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۴۶
    
    تلفن داخلی :  ۱۱۰۳

- رسیدگی اسناد امور مالی و ماموریت کارکنان

- رسیدگی به کلیه اسناد هزینه در کارپردازی و تدارکات
- کنترل اسناد هزینه های مربوط به قرارداد ها و خریدها
- کمک به رفع ایرادات و نقاط ضعف در خصوص مسائل مالی واحدهای تابعه
- بررسی و رسیدگی لیست های مربوط به پرداختهای پرسنلی از قبیل اضافه کار، کارانه و...
- بررسی فرآیند های اجرایی کنترل های داخلی واحد مالی و کمک در نحوه رفع نواقص موجود
- رسیدگی و کنترل کلیه اسناد هزینه و سایر پرداختهای واحدها و مطابقت آنها با قوانین مربوط به منظور اعمال نظارت مالی
- رسیدگی به کلیه اسناد مالی بیمارستانها و مراکز بهداشت 

 

نام و نام خانوادگی :  بهاره ظهیری
           
     سمت :  متصدی امور دفتری
   
مدرک تحصیلی :  کاردانی حسابداری
     
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۴۶
    
    تلفن داخلی :  ۱۱۰۳

_ رسیدگی اسناد امور مالی و ماموریت کارکنان
_ رسیدگی به کلیه اسناد هزینه های کارپردازی و تدارکات
_ کمک به رفع ایرادات و نقاط ضعف در خصوص مسائل مالی واحدهای تابعه
_ بررسی و رسیدگی لیست های مربوط به پرداختهای پرسنلی( اضافه کار، کارانه و...)
_ بررسی فرآیند های اجرایی کنترل های داخلی واحد مالی و کمک در نحوه رفع نواقص موجود
_ رسیدگی و کنترل کلیه اسناد هزینه و سایر پرداختی های واحدها و مطابقت آنها با قوانین مربوط به منظور اعمال نظارت مالی 
_ رسیدگی به اسناد مالی بیمارستانها و مراکز بهداشت

 

نام و نام خانوادگی :  محمد باقر نقوی
           
     سمت :  کارشناس مالی
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت
     
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۴۶
    
    تلفن داخلی :  ۱۱۰۳

- رسیدگی لیست های پرسنلی(ماموریت، حقوق، اضافه کاری،کارانه و...(
-
رسیدگی کلیه اسناد امور مالی دانشگاه و واحدهای تابعه (از جمله اسناد کارپردازی، حقوقی و...(
- پیگیری جهت رفع نقص اسناد رسیدگی شده و تایید عنوان جهت انجام کار
- تطبیق هزینه های انجام شده با قوانین موجود و حاکم بر دستگاه اجرایی