فهرست

اداره دریافت و پرداخت

 

نام و نام خانوادگی :  حسین حسین پور
           
     سمت :  رئیس اداره دریافت و پرداخت
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  
   
   تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۴۶ 
    
    تلفن داخلی :  ۲۸۲

- صدور اسناد حسابداری تعهدی

- تهیه و تنظیم سند کلیه مطالبات کارکنان
- پرداخت تنخواه گردان به واحد ها بر اساس دستور العمل
- تهیه و تنظیم پاسخهای مربوط به بندهای دیوان محاسبات

- دریافت مبالغ مربوط به حواله های ابلاغی وزارتخانه و اعلام آن به بودجه
 

 

نام و نام خانوادگی :  مریم جانبازی
                
 سمت :  مسئول حقوق و دستمزد ستاد مرکزی
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
   
   تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۴۶  
    
    تلفن داخلی :   ۲۸۲

خانم جانبازی
- مسئول مالی معاونت درمان و دارو

- دریافت صورت مغایرت بانکی دارائی به امور مالی
- صدور اسناد حسابرسی در سیستم تعهدی و گزارشگیری آن
- مسئول پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خزانه ای وغیر خزانه ای و ستاد
- بررسی و پرداخت اسناد مربوطه خرید دارو برای معاونت دارو و غذا و بیمارستان ها
- پاسخ به برنامه های سازمان غذا و دارو در خصوص تحقیقات بیمارستانی با توجه به آمار واحدهای تابعه 

 

نام و نام خانوادگی :  سیده سمیه مجتبوی
           
     سمت :  حسابدار مسئول بازنشستگان و موظفین 
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
   
   تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۴۶ 
    
    تلفن داخلی :   ۲۸۲

- پاسخگویی به ارباب رجوع بازنشسته و موظفین دانشگاه

- ارسال حقوق و دستمزد بازنشستگان موظفین به سازمان بازنشستگی
- تهیه صورت مغایرت بانکی و ارسال آن به سازمان بازنشستگی کشوری
- تکمیل و ثبت اطلاعات ماموریت همکاران شاغل در قسمت حقوق و دستمزد
- ورود اطلاعات مالی و رفع نقص در حکم بازنشستگان و فیش حقوقی بازنشستگان و موظفین
- دریافت، رفع نقص و ارسال فایل خدمات درمانی به سازمانهای مربوط (بازنشسته و موظف و شاغل)
- تکمیل و ثبت اطلاعات در سامانه پایش عملکرد 
- تکمیل و ورود اطلاعات در سامانه ارزیابی عملکرد 

 

نام و نام خانوادگی : محسن رزاقی
           
     سمت : حسابدار مسئول تنظیم لیستها و امور اسناد
   
مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی  
   
   تلفن مستقیم : ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۴۶  
    
    تلفن داخلی : ۲۸۲

آقای رزاقی
- انجام امور مربوط به حوالجات و چکهای بین بانکی، چکهای دارایی و تاًمین اجتماعی و ...
 

 

نام و نام خانوادگی :  جواد عباسعلی پور 
           
     سمت :  حسابدار 
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی حسابداری
   
   تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۴۶  
    
    تلفن داخلی :  ۲۸۲

- ضمانتنامه های بانکی

- پیگیری کارهای مربوط به بیمه
- کنترل اسناد کارپردازی و حسابداری
- پیگیری نامه های وارده از دیوان محاسبات_ بازرسی

 

نام و نام خانوادگی :  حسن نوائی دیوا
           
     سمت :  حسابدار 
   
مدرک تحصیلی :  کارشناسی حسابداری
   
   تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۴۶ 
    
    تلفن داخلی :  ۲۸۲

آقای نوایی
- بایگانی برگه های قرارداد، تنخواه و استهلاک سندهای کارپردازی و...

- پس از رسیدگی و رفع واخواهی تهیه و تنظیم سند نقدی و تعهدی حسابداری 
- رسیدگی سندهای کارپردازی (تدارکات) شامل سندهای خرید کالا و اقلام، کلیه سوخت امور نقلیه، آژانس و سرویس کارکنان