فهرست

مسئول دفتر مدیر امور مالی

 

نام و نام خانوادگی :           
               
 سمت :   مسئول دفتر مدیر امور مالی
   
 مدرک تحصیلی :   
           
  تلفکس :   ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۷۵ - ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۴۶
        تلفن داخلی :   ۱۱۳۰

 
- دفتر داری امور مالی
- پاسخگویی به ارباب رجوع
- ثبت نامه های دریافتی و ارسالی
- بایگانی نامه های اداری