فهرست

اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس مهدی علیزاده
                 سمت :  رئیس اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 
       تلفن مستقیم : ۰۱۱۳۲۲۰۷۲۹۸
                  فکس : ۰۱۱۳۲۲۰۷۲۹۸
         تلفن داخلی : ۱۱۱۶

- مطالعه، بررسی، برنامه ریزی، هماهنگی، انتخاب و اجرای طرح های ارائه شده در فضاهای بهداشتی، درمانی، آموزشی و دانشجویی
- نظارت موثر و هدفمند بر اجرای پروژه های پیمانی و امانی
- بازدید دوره ای از مجموعه ها و بررسی مائل و مشکلات موجود و ارائه راهکار مناسب
- مدیریت پروژه ها و مستند سازی تجربیات
- نظارت بر عملکرد کارشناسان دفتر فنی
- نظارت بر عملکرد کارشناسان دفتر فنی
- ارتقا و بالا بردن سطح کیفی کارشناسان

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس حسن تقی زاده
                 سمت :  کارشناس مسئول دفتر فنی
    مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد مهندسی عمران 
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۲۰۷۲۹۸
         تلفن داخلی :   ۱۱۱۶

- کارشناس و ناظر طرحهای عمرانی
- دبیر و عضو کمیسیون فنی و بازرگانی
- کارشناس خبره دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس محمدرضا توکلی
                 سمت :  کارشناس طرح های عمرانی 
    مدرک تحصیلی :  کارشناس مهندسی عمران
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۲۰۷۲۹۸
         تلفن داخلی :  ۱۱۱۶

مسئول پروژه نگهداشت سیستمی وزارت بهداشت و هتلینگ(CMMS)
- ناظر پروژه اتصال سیستم فاضلاب دانشگاه به اگوی شهری

نام و نام خانوادگی :  مهندس سید علی حسینیان
                 سمت :  کارشناس ساختمان
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی عمران 
       تلفن مستقیم : 
۰۱۱۳۲۲۰۷۲۹۸
         تلفن داخلی :   ۱۱۱۶

- بررسی صورت وضعیت و نظارت بر کمیت و کیفیت مصالح مصرفی در طرح های عمرانی و صورت وضعیت پیمانکاران
- تهیه و تنظیم مشخصات فنی و شرایط عمومی پیمان برای آماده سازی تشریفات اداری و استعلام بها و مناقصات
- بررسی نقشه های مهندسین مشاور و رفع نواقص فنی در اجرای کار

کارشناسی و اظهار نظر در کلیه امور عمرانی و فنی دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس سید صدرالدین حسینی نیا
                 سمت :  کارشناس طرح های عمرانی
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی عمران 
       تلفن مستقیم : 
۰۱۱۳۲۲۰۷۲۹۸
         تلفن داخلی :   ۱۱۱۶

- ناظر پروژه های درمانی، آموزشی و اداری
- تهیه گزارشات عمرانی

 

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس صابر سیفی
                 سمت :  کارشناس برق
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی برق- سیستمهای قدرت
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۲۰۷۲۹۸
         تلفن داخلی :   ۱۱۱۶

 

 

نام و نام خانوادگی :  علی کرامتی 
                 سمت :  کارشناس تاسیسات
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۲۰۷۲۹۸
         تلفن داخلی :   ۱۱۲۰

 

نام و نام خانوادگی :  فرامرز محمدی 
                 سمت :  متصدی دفتری
    مدرک تحصیلی :  دیپلم 
       تلفن مستقیم : 
۰۱۱۳۲۲۰۷۲۹۸
         تلفن داخلی :   ۱۱۱۶

- انجام امور دفتری
 
 

 

 

 

 

 

 

 

.