فهرست

گروه فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس محمدرضا توکلی
                 سمت :  مسئول دفتر فنی
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی مهندسی عمران 
       تلفن مستقیم : ۰۱۱۳۲۱۹۰۲۷۲
         تلفن داخلی : ۲۹۹

- مطالعه، بررسی، برنامه ریزی، هماهنگی، انتخاب و اجرای طرح های ارائه شده در فضاهای بهداشتی، درمانی، آموزشی و دانشجویی
- نظارت موثر و هدفمند بر اجرای پروژه های پیمانی و امانی
- بازدید دوره ای از مجموعه ها و بررسی مائل و مشکلات موجود و ارائه راهکار مناسب
- مدیریت پروژه ها و مستند سازی تجربیات
- نظارت بر عملکرد کارشناسان دفتر فنی
- نظارت بر عملکرد کارشناسان دفتر فنی
- ارتقا و بالا بردن سطح کیفی کارشناسان

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس حسن تقی زاده
                 سمت :  کارشناس مسئول دفتر فنی
    مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد مهندسی عمران 
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۲۷۲
         تلفن داخلی :   ۲۹۹

- کارشناس و ناظر طرحهای عمرانی
- دبیر و عضو کمیسیون فنی و بازرگانی
- کارشناس خبره دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس میرمسعود مولائی
                 سمت :  کارشناس فنی طرحهای عمرانی
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی معماری 
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۲۷۲
         تلفن داخلی :  ۲۹۹

- نظارت بر طرحهای عمرانی و خانه های بهداشت روستایی
- تهیه طرح و برآورد برخی از طرحهای استانی
- نظارت بر عملیات عمرانی در بیمارستانها
- گزارش و کارشناسی در خصوص طرحهای عمرانی
- برآورد و نظارت بر عملیات عمرانی در دانشکده های تابعه

نام و نام خانوادگی :  مهندس سید علی حسینیان
                 سمت :  کارشناس ساختمان
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی عمران 
       تلفن مستقیم : 
۰۱۱۳۲۱۹۰۲۷۲
         تلفن داخلی :   ۲۹۹

- بررسی صورت وضعیت و نظارت بر کمیت و کیفیت مصالح مصرفی در طرح های عمرانی و صورت وضعیت پیمانکاران
- تهیه و تنظیم مشخصات فنی و شرایط عمومی پیمان برای آماده سازی تشریفات اداری و استعلام بها و مناقصات
- بررسی نقشه های مهندسین مشاور و رفع نواقص فنی در اجرای کار

کارشناسی و اظهار نظر در کلیه امور عمرانی و فنی دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس سید صدرالدین حسینی نیا
                 سمت :  کارشناس طرح های عمرانی
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی عمران 
       تلفن مستقیم : 
۰۱۱۳۲۱۹۰۲۷۲
         تلفن داخلی :   ۲۹۹

- ناظر پروژه های درمانی، آموزشی و اداری
- تهیه گزارشات عمرانی

 

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس مهدی علیزاده
                 سمت :  کارشناس تاسیسات و تجهیزات
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 
       تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۲۷۲
         تلفن داخلی :   ۲۹۹

- مسئول پروژه نگهداشت سیستمی وزارت بهداشت و هتلینگ(CMMS)
- ناظر پروژه اتصال سیستم فاضلاب دانشگاه به اگوی شهری

 

نام و نام خانوادگی :  فرامرز محمدی 
                 سمت :  متصدی دفتری
    مدرک تحصیلی :  دیپلم 
       تلفن مستقیم : 
۰۱۱۳۲۱۹۰۲۷۲
         تلفن داخلی :   ۲۹۹

- انجام امور دفتری
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.