فهرست

امور قراردادها

 

نام و نام خانوادگی :  علی قدوسی
             
   سمت :  مسئول امور قراردادها
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
     
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۶۱۰۹ 
      
  تلفن داخلی :  ۲۴۳

آقای قدوسی
- انجام برون سپاری و اجرا سازی اصل ۴۴ قانون اساسی

- واگذاری و تعیین قیمت تمام شده در حال واگذاری
- اجرای فرایند مناقصه و اجرای کار دبیرخانه کمیسیون مناقصات و مزایدات و کمیسیون ترک تشریفات قانونی
- دبیر عالی نظارت بر واگذاری ها
- نماینده دانشگاه در کمیته سرمایه گذاری واشتغال استان مازندران
- انجام فرایند استعلام بها و مشاوره به ذینفعان واحدهای تابعه
- اجرای فرایند قرارداد و انعقاد قرارداد با بخش های خصوصی در زمینه واگذاری ها و برون سپاری

 

نام و نام خانوادگی :  محمد هادی شکری
             
   سمت :  کارشناس امور قراردادها
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
     
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۶۱۰۹ 
      
  تلفن داخلی :  ۲۴۳

آقای شکری
- برگزاری مناقصه عمومی، محدود و ترک تشریفات مناقصه

- برگزاری مزایده به منظور فروش املاک و اموال مازاد بر نیاز سازمان
- تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه –مزایده و کمیته فنی و بازرگانی
- بررسی و کنترل پیش نویس قراردادها و انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی در واگذاری ها
- انجام پیگیری های لازم به منظور اجرای تعهدات –موسسات طرف قرارداد در مهلت های تعیین شده 
- تهیه و تنظیم و استخراج آنالیز قیمت پایه
- شرکت در جلسات کمیته تحول اداری و ارزیابی عملکرد
- عضو کمیته تعیین قیمت کارشناسی در واگذاریها و مزایدات اموال منقول و غیر منقول