فهرست

امور قراردادها

 

نام و نام خانوادگی :  محمد هادی شکری
             
   سمت :  مسئول امور قراردادها و مناقصات
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
     
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۶۱۰۹ 
      
  تلفن داخلی :  ۱۰۲۶

- برگزاری مناقصه عمومی، محدود و ترک تشریفات مناقصه

- برگزاری مزایده به منظور فروش املاک و اموال مازاد بر نیاز سازمان
- تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه –مزایده و کمیته فنی و بازرگانی
- بررسی و کنترل پیش نویس قراردادها و انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی در واگذاری ها
- انجام پیگیری های لازم به منظور اجرای تعهدات –موسسات طرف قرارداد در مهلت های تعیین شده 
- تهیه و تنظیم و استخراج آنالیز قیمت پایه
- شرکت در جلسات کمیته تحول اداری و ارزیابی عملکرد
- عضو کمیته تعیین قیمت کارشناسی در واگذاریها و مزایدات اموال منقول و غیر منقول

 

نام و نام خانوادگی :  امیر عموزاده
             
   سمت :  کارشناس امور قراردادها و مناقصات 
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
     
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۶۱۰۹ 
      
  تلفن داخلی :  ۱۰۲۶

 

- پیگیری قراردادها 
- انجام پیگیری های لازم به منظور اجرای تعهدات –موسسات طرف قرارداد 

 

نام و نام خانوادگی :  مسعود نجفی
             
   سمت :  کارشناس امور قراردادها و مناقصات 
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
     
  تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۶۱۰۹ 
      
  تلفن داخلی :  ۱۰۲۶

 

- پیگیری قراردادها 
- انجام پیگیری های لازم به منظور اجرای تعهدات –موسسات طرف قرارداد