فهرست

ارزیابی عملکرد

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر سید داود نصرالله پور شیروانی     
                 سمت :  کارشناس ارزیابی عملکرد
                            و عضو هیات علمی دانشگاه
    مدرک تحصیلی :  دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
      تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۳۱
         تلفن داخلی :  ۲۷۹  

دکتر نصراله پور
- نماینده معاونت در ستاد برنامه ریزی دانشگاه
- مسئول ارزیابی عملکرد
- دبیر کارگروه تدوین برنامه عملیاتی
- هماهنگی امور مربوط به فصلنامه توسعه مدیریت و منابع سلامت دانشگاه
- دبیر کمیته کارگروه پژوهشی توسعه مدیریت و منابع سلامت
- مدرس کارگاه های تدوین برنامه استراتژیک، برنامه عملیاتی، مقاله نویسی، چکیده نویسی و پروپوزال نویسی
- مشاوره در تهیه پروپوزال پژوهشی در راستای توسعه مدیریت و منابع سلامت
- مشاوره در تدوین پایان نامه و مقالات علمی پژوهشی در راستای توسعه مدیریت و منابع سلامت
- مشاوره در تهیه برنامه استراتژیک و عملیاتی معاونت ها و بیمارستان ها