فهرست

دبیر خانه برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی :  نرگس قلی زاده پاشا     
                 سمت :  دبیر کارگروه ارزیابی عملکرد
    مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه و معاونت توسعه

    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی        
      تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۳۱
         تلفن داخلی :  ۲۷۹  

- نماینده معاونت در ستاد برنامه ریزی دانشگاه
- دبیر ارزیابی عملکرد
- مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه و معاونت توسعه
- مشاوره در تهیه برنامه استراتژیک و عملیاتی معاونت ها و بیمارستان ها