فهرست

ارزیابی عملکرد

 

نام و نام خانوادگی :  نرگس قلی زاده     
                 سمت :  دبیر کارگروه ارزیابی عملکرد
    مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی        
      تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۶۳۱
         تلفن داخلی :  ۲۷۹  

- نماینده معاونت در ستاد برنامه ریزی دانشگاه
- مسئول ارزیابی عملکرد
- دبیر کارگروه تدوین برنامه عملیاتی
- مشاوره در تهیه برنامه استراتژیک و عملیاتی معاونت ها و بیمارستان ها