نام و نام خانوادگي:

آقای فرزاد محمد پور

  سمت:

مدير توسعه سازمان و منابع انساني

 تلفن مستقیم:01132199016

 تلفن داخلی:

   204

 

 

               

 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir