قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها


    مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی

.   مدیریت امورعمومی و فنی

.

 

    مدیریت امورمالی

.

 

    مدیریت بودجه و پایش عملکرد

.

 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir