نام و نام خانوادگي:

آقاي مرتضی اسماعیل نژاد افروزی

  سمت:

مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

 تلفکس:01132199016

 تلفن داخلی:

   204

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir