نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات فعالیتها تلفن
سید جعفر موسوی روشنکارشناس ردیففوق لیسانس مدیریت دولتی 32190640 داخلی :281
سیروس رجبیکارشناس بودجهفوق لیسانس مدیریت بازرگانی 32190640داخلی : 281
 سیما عطاریان کارشناس هزینه ای -دکترای حرفه ای - MPH 32190640داخلی : 214
زهرا منعمی کارشناس درامدلیسانس حسابداری 32190640داخلی : 214
سید محمدحسینی کارشناس بودجه عمرانیکاردان حسابداری 32190640داخلی : 281
شیرین حاتمیکارشناس آمار و امور رایانه بودجهلیسانس نرم افزار کامپیوتر 32190640داخلی : 214
 
     
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir