نام و نام خانوادگي:

آقای محمد رضا محسنی

 سمت:

مدیر بودجه و پایش عملکرد

 تخصص:

فوق لیسانس مدیریت دولتی

 پست الكترونيكي:

تلفکس:

 01132190640

 شماره داخلی:

400- 281

Email:

     

daftare_bodjeh_babol@yahoo.com

شرح ماموریت و وظایف مدیریت بودجه :

 مدیر بودجه دانشگاه یکی از مدیریت های زیر مجموعه معاونت توسعه دانشگاه بوده که وظیفه آن تهیه برنامه مالی دانشگاه برای یک سال مالی است که این برنامه شامل پیش بینی درامدها و سایرمخارج برای دستیابی به اهداف دانشگاه می باشد

  - نظارت و تکمیل فرمهای بودجه تکمیلی با نظارت مافوق

  - بررسی اعتبارات درخواستی واحد ها و اخذ توضیحات لازم از واحد مربوطه

 - اظهار نظر در مورد پیشنهاد وحدها برای استخدام از نظر مالی

 - شرکت در جلسات مختلف مرتبط

 - تهیه گزارشات لازم

 - بررسی و نظارت در تهیه و تنظیم و مبادله موافقط بودجه هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای

 - بررسی و نظارت برتهیه و نهایتا بر ابلاغ بودجه مصوب 

     
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir