نام و نام خانوادگي:آقاي حسن علیزاده افروزی
 سمت: سرپرست امور مالی
 تلفن مستقیم:01132190646
 تلفن داخلی: 282
  

 شرح وظايف:

   -   اجرای امور مالی دانشگاه با توجه به مقررات و قوانین مربوطه

    -     وصول اعتبارات دانشگاه

   -   نگهداری و تنظیم دفاتر اعتباری و تعهدات و دیون دانشگاه

   -   نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشگاه

   -   مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه

   -   تهیه و تنظیم گزارشهای مالی دانشگاه در هر دوره و ارائه آن به رئیس دانشگاه و مقامات ذیصلاح

   -   نظارت بر حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول دانشگاه و نگهداری حساب اموال دانشگاه با مشخصات حامل

   -   تنظیم درخواست بر پایه اعتبارات موجود و تهیه و صدور حواله اعتبارات
 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir