نام و نام خانوادگي:

آقای بیژن احمدزاده

 سمت:

مدير امور عمومی و فنی

 تلفن مستقیم: 

01132190631

 تلفن داخلی:

  440

 
 
 شرح وظایف :

1- دریافت وپیگیری دستورالعمل ها،بخشنامه ها وبرنامه کاری از مقامات مافوق واجرای موارد ابلاغی.

2- انجام امور اداری مرتبط به حوزه کاری.

3-دریافت طرح ها،پیشنهادات،انتقادات،نقطه نظرات ،کارکنان تمامی واحدها واستفاده لازم درجهت ارتقاء عملکردی حوزه. 

4- راهبری ،هدایت،هماهنگی ، ئظارت و پایش عملکردی کارکنان حوزه.

5- تهیه برنامه عملیاتی ،شاخص های ارزیابی عملکردی کارکنان واحد های تابعه براساس شرح وظایف واهداف استراتژیک.

6- شناسائی نیاز هاوبرنامه ریزی واولویت بندی درجهت خرید کالا وخدمات.

7- تهیه وتدوین برنامه کاری ،فرمت وچک لیست جهت ارزیابی دوره ای واحد ها درزمینه های مختلف خدماتی اعم از نظافت ،تدارکاتی،تاسیساتی،انبارداری،فضای سبز،وامورعمرانی وتعمیر نگهداری ونظارت مستمر بر آنان.

8- پیش بینی اعتبارات وتنظیم بودجه سالانه حوزه مربوطه.

9-نیاز سنجی وپیش بینی لازم درگسترش وتامین فضا وبرآورد هزینه ،تهیه گزارش مطالعاتی ،زیست محیطی،پدافندغیرعامل وثبت ودرج طرح های عمرانی درسامانه معاونت برنامه ریزی وراهبردی با رعایت اولویت وتصویب دانشگاه.

10-برنامه ریزی درجهت استفاده بهینه از منابع همانند حامل های انرژی(آب ،برق ،گاز، تلفن،بنزین و....)

11-برنامه ریزی وتشکیل جلسات وکارگاه های آموزشی درحوزه مختلف برای کارکنان وشرکت مستمر درجلسات وکمیسیون همانند رفاه،تجهیزات پزشکی، شورای مدیران ،کمیته تخصیص ،کمیته برنامه ریزی واصلاح الگوی مصرف.

12-تهیه وتدوین فرایند مناقصات ومزایدات در جهت خرید کالا وخدمات درسطح دانشگاه بصورت متمرکز وانجام تشریفات قانونی .

13-تهیه پیشنویس قراردادها و انجام مشاوره در زمینه های مختلف.

14-بازرسی و نظارت وکنترل برعملکرد شرکت های پیمانکاری در زمینه های طبخ وتوزیع، خدمات،امور حمل ونقل، فضای سبز ،تعمیر ونگهداری ،عمرانی وساختمانی وتجهیزات و....

15-شناسائی منابع وتدوین برنامه جهت ارائه خدمات رفاهی کارکنان واعضای هیات علمی اعم از مسکن، وام های مختلف، بیمه درمان تکمیلی، زیارتی ،سیاحتی و ورزشی و....

 

  
 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir