مدارک مورد نیاز:

   برقراری حقوق و وراث

   برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی

    بازنشستگی پیش از موعد

   بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی

   بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور

   پاداش پایان کار

   باز خریدخدمت

   تغییر صندوق کارکنان

   مرخصی بدون حقوق

   خدمات غیر رسمی شاغلین

   انتقال حق بیمه بازنشستگی

    انتقال واسترداد کسور بازنشستگی

   بیمه عمر

   کارت منزلت

   هزینه سفر

   حق عاعله مندی و اولاد

   مطالبات ذخیره مرخصی


 

  مدارک مورد نیاز جهت برقراری حقوق وظیفه و وراث

  1. گواهی فوت
  2. تصویر کارت ملی و شناسنامه افراد واجد برخورداری از حقوق بازنشستگی
  3. ارائه شماره حساب صادرات سپهر با هماهنگی حسابداری بازنشستگی
  4. تصویر عقدنامه همسر متوفی 
  5. تصویر طلاقنامه فرزند مونث متوفی (در صورت طلاق)
  6. حکم بازنشستگی متوفی
  7. درخواست فرد جهت برقراری حقوق وظیفه
  8. فرم شماره 3 ( دریافت فرم)
 
 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir