نحوه خريد كتب

برای خرید کتاب با احتساب 25% تخفیف و کسر آن از قیمت کل کتاب واریز مبلغ فوق به حساب 96689 نزد بانک ملی مرکزی بنام دانشگاه علوم پزشکی بابل به تعداد مورد نیاز و ارایه یا ارسال فیش واریزی، کتاب برای متقاضی ارسال می گردد.

 
 
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir