دانشگاه علوم پزشکی بابل معاونت تحقیقات و فناوری

 آیین نامه پذیرش و نشر کتاب

بسم اله الرحمن الرحیم

من در اینجا به جوانان عزیز کشورمان، به این سرمایه ها و ذخیره های عظیم الهی و به این گلهای معطر و نوشکفته جهان اسلام سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانند و خودشان را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کننده و من به همه مسئولین و دست اندرکاران سفارش می کنم که به هر شکل ممکن وسائل ارتقاء اخلاقی و اعتقادی و علمی و هنری و جوانان را فراهم سازید و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزشها و نوآوریها همراهی کنید و روح استقلال و خودکفایی را در آنان زنده نگه دارید. مبادا اساتید و معلمینی که بوسیله معاشرتها و مسافرت به جهان باصطلاح متمدن جوانان ما را که تازه از اسارت و استعمار رهیده اند تحقیر و سرزنش نمایند و یا خدای ناکرده از پیشرفت و استعداد خارجیها بت بتراشند و روحیه پیروی و تقلید و گداصفتی را در ضمیر جوانان تزریق نمایند و به جای اینکه گفته شود که دیگران کجا رفتند و ما کجا هستیم به هویت انسانی خود توجه کنند و روح توانایی و راه و رسم استقلال را زنده نگهدارند. ما در شرایط جنگ و محاصره توانسته ایم آن همه هنر آفرینی و اختراعات و پیشرفتها داشته باشیم انشاء ا... در شرایط بهتر زمینه کافی برای رشد استعداد و تحقیقات را در همه امور فراهم می سازیم مبارزه علمی برای جوانان زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیتها و حقیقت هاست و اما مبارزه عملی آنان در بهترین صحنه های زندگی و جهار و شهادت شکل گرفته است.

 امام خمینی (قدس سره)

 آئین نامه پذیرش و نشر کتاب

مقدمه:

به منظور تعیین خط مشی، نحوه پذیرش، چاپ و نشر کتاب، انعقاد قرارداد، تعیین حقوق صاحبان اثر، قیمت گذاری، فروش، اهدا و نظایر آن این آئین نامه تنظیم می گردد:

1) هدف از انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بابل:

ماده اول- منظور از انتشارات دانشگاه عبارت است از:

الف) تالیف و ترجمه و نشر کتب درسی و کمک درسی برای رشته های مختلف آموزشی دانشگاه

ب) نشر تحقیقات و تتبعات جدید و معتبر به صورت مجله به زبان فارسی یا زبانهای خارجی

ج) ترجمه و تالیف و نشر کتابهای جدید و مرجع بطور اعم و راهنماها (لغت نامه، مجموعه اصطلاحات علمی)

د) تصحیح و نقد متون علمی و نظایر آن

هـ) تحقیق و تعلیق کتب علمی

2) تعاریف

ماده دوم- تعریف بعضی از اصطلاحاتی که در آئین نامه آمده با شرح زیر است:

الف) اثر: منظور از اثر، هر گونه تالیفات، تصنیف، ترجمه، گردآوری، تنظیم، تحشیه، تصیح متون و همچنین هر گونه پژوهشی است که قابل چاپ و نشر باشد.

ب) صاحب اثر: منظور از صاحب اثر شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی است که اثر را به یکی از صور مذکور در بند (الف) به موسسه ارائه کنند.

ج) حق الزحمه صاحب اثر: مبلغی است که در ازاء انجام خدمات موضوع بند (الف) طبق قرارداد از طرف موسسه به صاحب اثر پرداخت می شود.

د) موسسه: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه در این آئین نامه موسسه نامیده می شود.

هـ) انتشارات دانشگاه: انتشارات دانشگاه عبارت از کلیه آثاری است که از طرف موسسه به صور مختلف منتشر و روی جلد آن نشانه دانشگاه ع.پ. بابل و شماره ترتیب و عبارت (انتشارات دانشگاه ع.پ.بابل) چاپ می گردد.

و) کتب درسی و کمک درسی: کتب درسی کتبی است که در رشته های مختلف در دانشگاه تدریس می شود، کتب کمک درسی کتبی است که استاد یا دانشجو را در رشته های مختلف تحصیلی یاری می دهد.

ز) قرارداد: سندی است که برای چاپ اثر بین موسسه و صاحب اثر تنظیم و مبادله می شود و اصول کلی آن به تصویت شورای انتشارات خواهد رسید.

3) شورای انتشارات

ماده سوم- اداره امور انتشارات دانشگاه از هر حیث به عهده موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه و تصویب و تایید کتابهایی که در سلسله انتشارات چاپ می شود با شورای انتشارات است.

ماده چهارم- شورای انتشارات از اعضای زیر تشکیل می شود:

1) معاون پژوهشی دانشگاه

2) مدیر پژوهشی دانشگاه

3) دو نفر از معاونت آموزشی دانشگاه

4) دو نفر از دانشکده پزشکی

5) دو نفر از دانشکده دندانپزشکی

6) دو نفر از دانشکده پرستاری – مامایی

7) یک نفر از دانشکده پیراپزشکی

8) دو نفر از کارشناسان امور پژوهشی و نشر

ماده پنجم- برای تسریع و تسهیل در امر تنظیم برنامه سالانه انتشارات و رسیدگی به کتابها از طرف شورای انتشارات کمیته های تخصصی زیر تشکیل می شود:

1) کمیته علوم پایه پزشکی

2) کمیته بالینی

تبصره 1) رئیس دانشگاه می تواند در مواردی که کتب خاص برای چاپ ارائه داده می شود افراد دیگری را نیز برای بررسی و اظهارنظر دعوت کند (نظر این افراد مشورتی بوده و در شورای انتشارات دارای حق رای نخواهند بود).

تبصره 2) شورای انتشارات همواره می تواند برای احراز ارزش و اعتبار آثاری که برای چاپ به موسسه ارائه می گردد، علاوه بر نظر کمیته های تخصصی از نظر سایر متخصصان دانشگاه و غیردانشگاهی استفاده نماید و عنداللزوم راسا افراد صاحبنظر را برای بررسی کتاب انتخاب کند و نیز می تواند خود مستقیما دستور چاپ کتابی را صادر نماید.

ماده ششم – اعضای شورای عالی انتشارات و کمیته های تخصص آن و نیز افراد دیگری که برای بررسی کتابها دعوت می شوند باید واجد شرایط باشند:

1) پایبند بودن به موازین و تعهد به جمهوری اسلامی ایران

2) دارا بودن وجهه علمی و تالیفات یا مقالات ارزنده چاپ شده

3) حداقل مرتبه علمی دانشگاهی، استادیار و در صورت ضرورت مربی با سه سال سابقه کار و سوابق ممتد در امر تحقیق و تالیف، حائزین شرایط عضویت در شورای انتشارات از طرف معاون پژوهشی دانشگاه پیشنهاد و با ابلاغ ریاست دانشگاه به این سمت منصوب می شوند. اعضای کمته تخصصی با نظر شورای انتشارات و با حکم معاون پژوهشی دانشگاه تعیین می شوند.

تبصره 1) خدمت اعضای هیئت علمی دانشگاه ع.پ. بابل در شورا و کمیته های تخصصی آن و همچنین خدمت رئیس موسسه در شورا افتخاری است.

ماده هفتم- دوره عضویت در شورا و کمیته های تخصصی آن دو سال بوده و انتخاب مجدد اعضای دوره قبل از بلامانع است.

ماده هشتم- ریاست شورا با معاون پژوهشی دانشگاه و سمت دبیری شورا با مدیر پژوهشی می باشد.

ماده نهم- جلسات شورا حداقل ماهی یکبار تشکیل می شود و تصمیمات شورا با اکثریت آرا (نصف بعلاوه یک) قابل اجرا است.

تبصره: هر یک از اعضای شورا که بیش از سه مرتبه متوالی یا پنج مرتبه متناوب بدون عذر موجه در جلسات شورا غیبت کنند خودبخود مستعفی شناخته می شود و مراتب توسط دبیر شورا به ریاست دانشگاه اطلاع داده خواهد شد تا به ترتیب مذکور در مواد چهارم و پنجم نسبت به تعیین جانشین او اقدام نمایند. تشخیص موجه بودم غیبت با شوراست.

ماده دهم- وظایف و اختیارات شورای انتشارات عبارتست از:

1) تصویب کتابهایی که در سلسله انتشارات دانشگاه ع.پ. به چاپ خواهد رسید.

2) تدوین برنامه انتشاراتی سالانه موسسه براساس ماده اول به ترتیب زیر:

الف) در مورد کتابهای درسی چاپ شده و مورد استفاده در تدریس موسسه در اسفندماه هر سال طی بخشنامه ای از کلیه دانشکده های دانشگاه یک نسخه چاپ شده و تصحیح شده این قبیل کتابها جمع آوری و در اختیار شورا قرار خواهد داد، شورا پس از رسیدگی دقیق در صورتیکه تجدید چاپ آنها را با توجه به برنامه های آموزشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب نماید در برنامه انتشاراتی سال بعد موسسه قرار خواهد داد.

ب) دانشکده ها و موسسات وابسته به دانشگاه می توانند کتب درسی اعضای هیئت علمی خود را برای چاپ موسسه معرفی نمایند.

ج) در کتابهای درسی و کمک درسی، شورای انتشارات به کمیته های تخصصی خود ماموریت می دهد که در ظرف مدت معین با مشورت دقیق با اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی و نیز با مشورت با متخصصان امر، فهرستی از کتابهای درسی مورد نیاز رشته های مختلف هر دانشکده را براساس برنامه های آموزشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و گزارش امر را کتبا به شورا تسلیم نمایند. در این گزارش مشخصات کامل کتابها (در مورد ترجمه از متون خارجی و یا طرح تفصیلی متن در مورد تالیفات) و همچنین تعداد تقریبی دانشجویانی که از این کتاب در مدت سه سال استفاده خواهند کرد ذکر می گردد. شورا پس از رسیدگی به این گزارشها برنامه کلی انتشار کتابهای درسی و کمک درسی را تنظیم و برای اجرا در اختیار رئیس موسسه قرار می دهد.

د) در مورد کتابهای تحقیقی، هرگاه چنین آثاری بوسیله مولفان دانشگاهی یا غیر دانشگاهی برای نشریه موسسه ارائه شود. شورا با توجه به گزارش متخصصان، این آثار را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که آنها را برای چاپ در انتشارات دانشگاه مناسب بدانند در برنامه انتشاراتی موسسه منظور خواهد کرد.

3) شورا می تواند علاوه بر کتابهایی که از طرف صاحبان آثار برای چاپ ارائه می شود، خود نیز هر سال تعدادی از آثار فارسی و خارجی سودمند و معتبر را برای ترجمه کتابها و نشریات مرجع و راهنما را به متخصصان امر محول نماید. حق الزحمه تالیف و ترجمه آثار فوق براساس این آئین نامه پرداخت خواهد گردید.

4) شرایط عمومی پذیرش و نشر

ماده یازدهم- موسسه هر نوع اثر علمی و تحقیقی را در زمینه پزشکی و موضوعات مربوطه، خواه از طرف اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل یا دانشگاه علوم پزشکی و موسسات دیگر و خواه طرف سایر دانشمندان و محققان را رعایت مفاد این آئین نامه برای طبع و نشر می پذیرد.

ماده دوازدهم- صاحیان آثاری که مایل به چاپ آثار خود در سلسله انتشارات دانشگاه ع.پ بابل می باشند باید دو نسخه خوانای آثار خهود را با ذکر منابع و ماخذ به منظور رسیدگی به موسسه تسلیم کنند. بدیهی است صاحبان آثار قبل از پایان چاپ، فهارس لازم را تنظیم و در اختیار موسسه قرار خواهند داد.

ماده سیزدهم- آثاری که برای چاپ و یا نجدید چاپ در سلسله انتشارات دانشگاه ارائه می شود، ابتدا در شورای انتشارات مطرح و سپس برای بررسی به کمیته های تخصصی و یا داوران منتخب شورا ارجاع می گردد و نظر کمیته تخصصی و یا داوران برای تصمیم نهایی به شورای انتشارات گزارش داده می شود (حداکثر

مدت زمان پاسخ داوران و کمیته تخصصی 30 روز خواهد بود).

تبصره) در مورادی ضروری موسسه می تواند نسبت به تجدید چاپ کتابهای درسی که در سلسله انتشارات دانشگاه به موسسات وابسته چاپ شده باشد اقدام کند. مشروط بر اینکه قبلا ریاست دانشگاه با دستور کتبی ضرورت تجدید چاپ را تایید نماید.

ماده چهاردهم- موسسه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم هر اثر، نتیجه برری و نظر شورای انتشارات را در مورد چاپ آن به اطلاع صاحب اثر برساند.

ماده پانزدهم- در مورد هر کتاب قرارداد جداگانه ای بین مولف یا مصحح یا مترجم و معاون پژوهشی دانشگاه منعقد می شود.

ماده شانزدهم- موسسه مجاز است هر نوع اصلاحی انشایی، عبارت و املایی را که لازم بداند با اطلاع مولف یا مترجم در کتابها بعمل آورد.

ماده هفدهم- اخذ تصمیم در مورد طرز چاپ، نوع حرفو، قطع کتاب، جلد و میزان چاپ با موسسه می باشد.

ماده هیجدهم- موسسه می تواند کتابهایی را که قبلا چاپ شده با رعایت مفاد این آیین نامه در سلسله انتشارات دانشگاه منتشر نماید.

ماده نوزدهم- موسسه می تواند از طریق مشارکت با صاحب اثر یا موسسات و ناشران داخلی و یا خارجی و براساس قراردادی که به تصویب شورای انتشارات خواهد رسید. اثری را منتشر می شود، مشخصات انتشارات دانشگاه حفظ و در اولین صفحه و در پشت یا روی جلد عبارت (با همکاری ...) قید خواهد گردید. انتشارات اختصاصی دانشکده ها در صورتی جزئ سلسله انتشارات دانشگاه محسوب می شود و به آنها شماره تعلق می گیرد که متن آنها مورد تصویب شورای انتشارات قرار گیرد.

تبصره) انتشارات مجاز است که گزارشات پایانی طرحهای پژوهشی را که از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه جهت چاپ به موسسه ارجاع می گردد، بدون گذراندن مراحل طرح و تصویب در شورای انتشارات در صورت امین اعتبار از طریق معاونت پژوهشی در سلسله انتشارات چاپ و منتشر نماید و کلیه حقوق قانوی مربوطه متعلق به دانشگاه می باشد و حق الزحمه جداگانه ای به صاحب اثر پرداخت نخواهد شد.

ماده بیستم- کتابهایی از محل موقوفات یا هدایای اشخاص با نام و شماره ترتیب انتشارات دانشگا قابل نشر است که متن آنها به تصویب شورای انتشارات دانشگاه رسیده باشد.

ماده بیست و یکم- برای چاپ کتب ارزان قیمت موسسه می تواند بعضی از انتشارات خود را با تصویب شورای انتشارات با کاغذ و جلد ارزان منتشر نماید.

ماده بیست و دوم- کلیه انتشارات دانشگاه در موسسه به چاپ می رسد. معهذا موسسه می تواند در موارد ضروری تمام یا قسمتی از نشریات خود را در چاپخانه های دیگر چاپ کند و گزارش امر را به اطلاع شورای انتشارات برساند.

5) حقوق دانشگاه و حق الزحمه صاحب اثر

ماده بیست و سوم- مدت زمان واگذاری حقوق مادی صاحب اثر به دانشگاه در چاپ اول پنج سال و در هر تجدید چاپ حداکثر به مدت 3 سال می باشد.

تبصره 1) حق تقدم چاپهای بعدی اثر با موسسه خواهد بود. ولی پس از پایان مدت هر قرارداد صاحب اثر مجاز است چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از درخواست تجدید چاپ جواب قطعی از ناحیه موسسه دریافت ننماید با پرداخت حق حر وفچینی نسبت به چاپ مجدد آن راسا یا توسط ناشیر دیگر اقدام نماید.

تبصره 2) حروفچینی اثر باید به وسیله صاحب اثر صورت گیرد.

ماده بیست و چهارم- حق الزحمه تالیف و ترجمه و تصحیح و تحقیق در چهارچوب آئین نامه نحوه پرداخت حق تالیف و ترجمه، صفحه ای 6500 تا 8500 ریال به ترتیب زیر خواهد بود:

الف) مربیان از قرار صفحه ای 6500 ریال

ب) استایاران از قرار صفحه ای 7000 ریال

ج) دانشیاران از قرار صفحه ای 7500 ریال

د) استادان از قرار صفحه ای 8500 ریال

تبصره 1) چنانچه صاحبان اثر دارای مدرک دکتری تخصصی بوده و غیر دانشگاهی باشند حق الزحمه آنان بر مبنای استادیار و برای مدرک پایین تر بر مبنای مربی محاسبه خواهد شد.

تبصره 2) حق الزحمه برای کتابهای قطع وزیری خواهد بود و برای کتابهای قطع رحلی، مربیان 1000 ریال، استایاران 1500 ریال، دانشیاران 2000 ریال و استادان 2500 ریال به حق الزحمه به مبناء اضافه خواهد شد.

تبصره 3) مدت و نحوه پرداخت حق الزحمه صاحب اثر و نیز نحوه تحویل متن مجلات بعدی در مورد کتابهائی که در بیش از یک جلد به چاپ می رسد در قرارداد معین خواهد شد.

تبصره 4) آثاری که بنا بر توصیه شورای انتشارات تهیه می گردد در انعقاد قرارداد و چاپ در اولویت قرار خواهد داشت.

تبصره 5) در مواردی که به تشخیص کمیته های تخصصی و تایید شورای انتشارات اثر فوق العاده ای که بر روی آن بیشتر از حدود متعارف کار انجام گرفته برای چاپ ارائه گردیده باشد. معاون پژوهشی می تواند میزان حق الزحمه را افزایش دهد. این افزایش از یک دوم میانگین حق الزحمه مندرج در این ماده بیشتر نخواهد بود.

تبصره 6) حق الزحمه صاحب اثر برای شمارگان بالاتر از 3000 نسخه در قبال هر پانصد نسخه افزایش به میزان ده درصد حق الزحمه مبنا افزایش خواهد یافت.

تبصره 7) برای هر اثر چاپی در دانشگاه به ازای هر صفحه به ترتیب مرتبه علمی 500، 600، 700، 800 ریال به حق الزحمه مبنا اضافه خواهد شد.

تبصره 8) چنانچه دانشگاه با مشکل اعتباری مواجه باشد، می تواند به نسبت شمارگان و به تایید معاون پژوهشی از مصحف نهایی به صاحب اثر اهداء نماید.

ماده بیست و پنجم- حق الزحمه صاحب اثر برای تجدید چاپ براساس قیمت پشت جلد ضربدر شمارگان به ترتیب مرتبه علمی 7%، 8%، 9%، 10% خواهد بود.

تبصره 1) برای هر اثر چاپی در دانشگاه یک دوم درصد به حق الزحمه مبنا اضافه خواهد شد.

تبصره 2) برای هر اثر برگزیده (دانشگاه – وزارت ارشاد یک دوم درصد به حق الزحمه مبنا اضافه خواهد شد.

تبصره 3) پرداخت کل حق تالیف بصورت یکجا و بسته به شرایط مالی موسسه حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از چاپ انجام می شود.

ماده بیست و ششم- علاوه بر حق الزحمه موضوع ماده 24 و 25. از چاپ هر کتاب تعداد پنجاه نسخه در چاپ اول و 40 نسخه در تجدید چاپ به صاحب اثر اهداء می گردد، به طوری که 20 جلد آن با نظر صاحب اثر به مراجع فرهنگی از طریق موسسه توزیع گردد.

تبصره) در صورت تمایل صاحب اثر، موسسه می تواند بهای کتابهای اهدائی را با تخفیف (20%) بیست درصد پشت جلد به صاحب اثر پرداخت نماید.

ماده بیست و هفتم- موسسه در موارد مقتضی و موافقت صاحب اثر می تواند حق الزحمه متعلقه را بصورت عین کتاب چاپ شده و با 30% تخفیف از قیمت پشت جلد در اختیار صاحب اثر قرار دهد.

ماده بیست و هشتم- به کسانی که اثری را از نظرموضوع یا کیفیت یا تطبیق ترجمه با متن بررسی و یا داروی می کنند و نیز به کسانی که تصحیح و ویرایش کتابی را به عهده می گیرند (اعم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی) به تشخیص شورای انتشارات متناسب با میزان کار انجام شده به میزان یک صدتا دویست هزار ریال کتاب به قیمت پشت جلد از طریق چاپخانه به انتخاب بررسی کننده اهداء خواهد شد.

اهداء فروش و مبادله

ماده بیستو نهم: موسسه می تواند در موارد زیر انتشارات خود را اهداء نماید:

الف) کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده ها و موسسات تابعه دانشگاه ع. پ بابل از کتابهای درسی مربوط به رشته هر دانشکده تا پنج نسخه

ب) کتابخانه ملی از هر کتاب سه نسخه

ج) برای معرفی و تبلیغ مجلدات از هر کتاب سه تا پنج نسخه به دانشگاههای علوم پزشکی

د) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از هر کتاب طبق مقررات

ط) موسسه می تواند برای معرفی و تبلیغ انتشارات خود از هر کتاب تا ده نسخه اهداء و عنداللزوم مبادله نماید.

ماده سی ام- قیمت فروش انتشارات دانشگاه به صورت زیر محاسبه می گردد: هزینه های تولید و سایر هزینه های جنبی باضافه حق الزحمه صاحب اثر بر بخش تعداد کتابهای چاپ شده.

تبصره ) قیمت گذاری به روش فوق نباید از روش قیمت گذاری توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضرایب متعلقه تجاوز نماید.

ماده سی و یکم- موسسه مجاز است در فروش انتشارات خود تخفیفهائی به شرح زیر در نظر بگیرد:

الف) به هر یک از اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه در هر سال از کتب چاپ شده اول همان سال حداکثر از هر عنوان یک نسخه با 50% تخفیف

ب) به دانشجویان دانشگاه در مورد کتب درسی اختصاصی 50% تخفیف مطابق ضوابط زیر:

1) لیست باید ممهور به مهر و امضای معاونت آموزشی دانشکده باشد.

2) نماینده دانشکده یا یک نفر از دانشجویان لیست را تحویل انتشارات و چاپ دانشگاه نموده و همزمان کتاب به تعداد دانشجویان را تحویل می گیرد (به شرط موجود بودن کتاب به تعداد دانشجویان را تحویل می گیرد (به شرط موجود بودن کتاب درخواستی در موسسه)

3) این تخفیف مختص دانشجویان رسمی دانشگاه می باشد.

هزینه بسته بندی به عهده موسسه و هزینه حمل و نقل بصورت پسکرایه به عهده خریدار می باشد.

تبصره ) فروش کتاب به موسسات دولیت و نهادهای انقلابی مطابق بند ج ماده سی و یک انجام می پذیرد.

ماده سی و دوم- موسسه مجاز است انتشارات دانشگاه را مدتی از چاپ آن گذشته به صورت زیر به فروش رساند.

الف) کتابهایی که بیش از پنج سال از تاریخ چاپ آنها گذشته باشد با 35% تخفیف از قیمت پشت جلد به شرط اینکه بیش از 150 نسخه موجود باشد.

ب) کتابهایی که بیش از 10 سال از تاریخ چاپ آنها گذشته باشد با 40% تخفیف از قیمت پشت جلد به شرط اینکه بیش از 150 نسخه موجود باشد.

ماده سی و سوم- موسسه مجاز است انتشارات خود را با انتشارات ناشران داخلی و خارجی مبادله نماید.

ماده سی و چهارم – این آئین نامه که در 34 ماده و 23 تبصره در تاریخ 24/4/1380 توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل تنظیم و در جلسه شماره دوازدهم شورای انتشارات دانشگاه مورخ 4/7/1380 قابل اجرا می باشد.

 

 آدرس: بابل - خيابان گنج افروز - دانشگاه علوم پزشكي بابل   تلفن : 5-2229591-0111  فاكس: 2290181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir        
>
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir